Bổ sung thông tin cho séc bảo lãnh thực hiện hợp đồng sau ngày ký hợp đồng

Chủ đầu tư X có tình huống về bảo lãnh thực hiện hợp đồng bằng séc như sau:

Ngày 27/6/2019 Chủ đầu tư X đã ký hợp đồng để thực hiện gói thầu xây lắp với đơn vị trúng thầu, nhà thầu đã nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo hình thức Séc với giá trị theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên trên Séc thiếu dấu của ngân hàng phát hành Séc.

Sau khi Chủ đầu tư rà soát phát hiện ra tờ séc thiếu dấu của ngân hàng và đã yêu cầu nhà thầu bổ sung. Nhà thầu đã đến nhận lại tờ Séc và đến ngân hàng để bổ sung dấu. Ngân hàng đã ghi bảo chi ngày 25/8/2019.

Vậy nếu tính theo ngày bảo chi cùa ngân hàng ghi trên Séc (25/8/2019) quá ngày ký hợp đồng (27/6/2019); nếu tính theo ngày ghi trên Séc (ngày nộp của đơn vị 27/6/2019) phù hợp với ngày ký hợp đồng.

Séc dùng để bảo lãnh thực hiện hợp đồng như trên có hợp lệ không? và hướng xử lý đối với tình huống trên như thế nào?

 

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 66 khoản 2) quy định nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Theo đó, nhà thầu phải thực hiện biện pháp báo đám thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng có hiệu lực theo quy định nêu trên. Trường hợp nhà thầu đã thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức séc bảo chi trước khi hợp đồng có hiệu lực nhưng do séc bảo chi thiếu dấu của ngân hàng phát hành séc nên chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu nhận lại séc để bổ sung dấu của ngân hàng phát hành theo quy định thì việc séc bảo chi của nhà thầu sau khi bổ sung
dấu của ngân hàng ghi ngày bảo chi sau thời điểm hợp đồng có hiệu lực vẫn được xem xét, chấp thuận. Tuy nhiên, khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức séc bảo chi thì chủ đầu tư cần lưu ý thời gian có hiệu lực của séc bảo chi không được ngắn hơn thời gian thực hiện hợp đồng.
Trường hợp thời gian có hiệu lực của séc bảo chi không đáp ứng yêu cầu thì chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu thay đổi hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng khác cho phù hợp như bảo lãnh thực hiện hợp đồng của tổ chức tín dụng hợp pháp.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!