Việc làm rõ nhiều lần dẫn tới kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ theo quy định của pháp luật

Công ty X là đơn vị tư vấn đấu thầu cho gói thầu sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất, đã có câu hỏi như sau:

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST), do thiếu các tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm nên bên mời thầu yêu cầu nhà đầu tư làm rõ các nội dung trong HSDST đã nộp. Tuy nhiên, để có đủ cơ sở để đánh giá HSDST bên mời thầu đã phải thực hiện làm rõ nhiều lần vì mỗi lần làm rõ Nhà đầu tư đều không cung cấp đủ các hồ sơ theo yêu cầu đồng thời pháp luật về đấu thầu cũng không quy định số lần làm rõ.

Việc làm rõ nhiều lần dẫn đến thời gian đánh giá HSDST nếu tính cả thời gian làm rõ kéo dài hơn so với thời gian quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Công ty X muốn hỏi  thời gian đánh giá HSDST theo quy định của pháp luật về đấu thầu có bao gồm thời gian làm rõ HSDST hay không?

Mô tả

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, các chuyên gia chúng tôi đã trả lời như sau:

Khoản 7 Điều 6 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định: “thời gian đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 30 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình người có thẩm quyền phê duyệt kết quả sơ tuyển”.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 30/2015/NĐ- CP quy định: “sau khi mở thầu, nhà đầu tư có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường họp hồ sơ dự sơ tuyển của nhà đầu tư thiếu tài liệu chứng minh tư cách họp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà đầu tư làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm”.

Như vậy, việc làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển là một phần của quá trình đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển và thời gian đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển tuân thủ quy định tại Khoản 7 Điều 6 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP đã bao gồm cả thời gian làm rõ HSDST.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!