Do quá trình đánh giá HSDT kéo dài dẫn đến tại thời điểm ký kết hợp đồng thời gian có hiệu lực cùa HSDT đã hết, chủ đầu tư có đuợc phép ký kết hợp đồng với nhà thầu không?

Do quá trình đánh giá HSDT kéo dài dẫn đến tại thời điểm ký kết hợp đồng thời gian có hiệu lực cua HSDT đã hết, độc giả xin hỏi chuyên gia, Chủ đầu tư có đuợc phép ký kết hợp đồng với nhà thầu không ?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Tại khoản 1, Điều 64 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định một trong các điều kiện ký kết hợp đồng là tại thời điểm ký kết, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực. Việc chủ đầu tư ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn phải tuân thủ theo quy định nêu trên, Theo đó, nếu ước lượng đến thời điểm ký kết hợp đồng thời gian có hiệu lực của HSDT đã hết thì bên mời thầu cần yêu cầu các nhà thầu gia hạn thời gian có hiệu lực cùa HSDT và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu tương ứng để bảo đảm khi ký kết hợp đồng, HSDT của nhà thầu được lựa chọn vẫn còn hiệu lực. Truờng hợp chủ đầu tư không yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian có hiệu lực của HSDT thì việc ký kết hợp đồng được coi là không tuân thủ quy định nêu trên và hợp đồng được coi là vô hiệu.