Tư vấn đấu thầu phát hiện giá gói thầu bị nhầm lẫn tăng thì thực hiện thế nào cho phù hợp?

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng một công trình giao thông, chúng tôi gặp tình huống như sau:

– Giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 12,542 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi (trong nước), qua mạng.

– Sau mở thầu, tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu, đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu phát hiện ra giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu bị nhầm lẫn (tăng lên 775 triệu đồng). Thực tế giá gói thầu phải giảm đi 775 triệu đồng, như vậy giá gói thầu còn 11,725 tỷ đồng.

– Nguyên nhân cụ thể dẫn đến giá gói thầu bị tăng lên: Là do đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật áp dụng đơn giá theo công bố giá vật liệu xây dựng của Liên sở Tài chính – Xây dựng bị nhầm lẫn. Giá vật liệu của bột đá theo công bố giá là 500 đồng/kg, nhưng đơn vị tư vấn áp dụng trong dự toán là 5.000 đồng/kg.

– Sau khi mở thầu để đánh giá hồ sơ dự thầu, chỉ có một nhà thầu đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, giá đề xuất của nhà thầu là 12,5 tỷ đồng (giá đề xuất không vượt giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được đăng tải).

Chúng tôi xử lý tình huống như sau:

– Chủ đầu tư tiến hành phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình theo Điều 7, Điều 11 của Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Sau khi phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình, tiến hành điều chỉnh giá gói thầu. Mời nhà thầu đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm vào thương thảo hợp đồng. Trong quá trình thương thảo đề nghị nhà thầu giảm giá tương ứng với phần giá trị gói thầu phải giảm là 775 triệu đồng.

Xin hỏi chuyên gia, chúng tôi xử lý tình huống như vậy đã bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đấu thầu chưa? Nếu chưa thì cần xử lý tình huống như thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 43 khoản 1) quy định một trong những điều kiện mà nhà thầu phải đáp ứng để được xem xét, đề nghị trúng thầu là có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

Đối với vấn đề này, việc xét duyệt trúng thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Tuy nhiên, trường hợp trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu phát hiện dự toán gói thầu (giá gói thầu) được duyệt sai quy định dẫn đến phải phê duyệt lại dự toán gói thầu và giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu xếp thứ nhất cao hơn giá trị dự toán gói thầu được duyệt lại thì đây được coi là tình huống phát sinh trong đấu thầu có tính chất phức tạp. Trong trường hợp này, chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đấu thầu trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình theo quy định tại Điều 86 Luật đấu thầu và khoản 15 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP./.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!