Đề xuất thay đổi xuất xứ trong quá trình thương thảo thực hiện hợp đồng thực hiện như thế nào?

Tình huống: Trong quá trình thương thảo hợp đồng, nhà thầu xếp hạng thứ nhất đề xuất thay đổi xuất xứ của hàng hóa từ sản xuất tại Mỹ thành sản xuất tại Thụy Điển, thay đổi tiêu chuẩn chế tạo hàng hóa từ tiêu chuẩn của Mỹ thành tiêu chuẩn Châu Âu, với lý do nhà máy sản xuẩt ờ Mỹ gặp sự cố chưa thể khắc phục kịp để sản xuất hàng hóa theo Model CVV-1839 nên moden này được chuyển sang sản xuất tại nhà máy ở Thụy Điển trong khoảng thời gian này.

Hỏi: Trong trường hợp này, CĐT xử lý như thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định 63/CP (Điều 19 khoản 4) quy định nội dung thương thảo hợp đồng gồm thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu

Đối với tình huống nêu tại câu hỏi này, trước khi xem xét, quyết định chấp nhận hay không đề xuất nêu trên của nhà thầu, chủ đầu tư cần kiểm tra các thông tin mà nhà thầu cung cấp, Trường hợp nhà máy sản xuất ờ Mỹ gặp sự cố chưa thể khắc phục kịp để sản xuất hàng hóa theo Model CW-1839 nên model này được chuyển sang sản xuất tại nhà máy ở Thụy Điển trong khoảng thời gian này được thay đổi trước khi nhà thầu lập HSDT thi việc đề xuất cùa nhà thầu như trên lả không phù hợp, trong đồi chính sách của nhà sản xuất (thay đổi sau khi trúng thầu) là khách quan thì chủ đầu tư có thể xem xét, chấp thuận song phải đảm bảo hàng hóa được đề xuất thay thế vẫn đáp ứng tất cả các yêu cầu về mặt kỹ thuât cũng như chất lượng theo yêu cầu cùa HSMT. Trong trường hợp này, chủ đầu tư và nhà thầu cần thương thảo về vấn đề chi phí liên quan và các rủi ro có thề xảy ra do việc cung cấp hàng hóa không theo đúng xuất xứ như cam kết trong HSDT.