Phải xử lý như thế nào khi Tư vấn xếp hạng thứ nhất từ chối đàm phán hợp đồng?

Tình  huống: Chúng tôi đang tổ Gói thầu tư vấn với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Sau khi Chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng, Bên mời thầu mời Nhà thầu xếp thứ nhất vào đàm phán hợp đồng, tuy nhiên, nhà thầu không chịu vào đàm phán với lý do trong quá trình lập giá dự thầu, vì có sự nhầm lẫn nên nhà thầu bỏ thầu quá thấp không đủ chi phí để thực hiện.

Hỏi: Bên mời thầu phải xử lý như thế nào đối với nội dung này?

Mô tả

Sau khi nghiên cứu, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 40 khoản 5 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP: Trường họp thương thảo không thành công, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường họp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật đấu thầu.

Theo đó, đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất từ chối thương thảo họp đồng thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo theo quy định nêu trên. Trong trường hợp này, nhà thầu được xếp hạng thứ nhất nhưng từ chối thương thảo họp đồng thì sẽ bị đánh giá uy tín thấp hơn cho các gói thầu tiếp theo.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!