Gói thầu mua sắm hàng hóa đấu thầu theo phương thức 02 giai đoạn, 02 túi hồ sơ dùng mẫu hồ sơ mời thầu nào

Một đơn vị đang chuẩn bị tổ chức đấu thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa. Tuy nhiên do hàng hóa đặc thù, công nghệ phức tạp nên được người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo phương thức 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Đơn vị này đã hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu cho gói thầu này.

Mô tả

Trả lời về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật đấu thầu 43/2013/QH13, phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù.

Do vậy, nếu hàng hóa có công nghệ phức tạp và có tính đặc thù thì có thể áp dụng phương lực lựa chọn nhà thầu 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Tuy nhiên, do hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ nên khi lập hồ sơ mời thầu, đơn vị có thể vận dụng Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉnh sửa nội dung cho phù hợp trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!