Gói thầu xây dựng phần mềm để phục vụ công tác quản lý chuyên môn là gói thầu mua sắm hàng hóa hay gói thầu dịch vụ tư vấn

Đơn vị ông Hoàng Long (Trà Vinh) đang công tác có dự án xây dựng phần mềm để phục vụ công tác quản lý chuyên môn, trong đó gói thầu xây dựng phần mềm có giá trị 550 triệu đồng. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt có ghi gói thầu xây dựng phần mềm sử dụng kinh phí sự nghiệp được giao năm 2017 thực hiện hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh thông thường phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Theo ý kiến của cấp có thẩm quyền thì đây là gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Điểm e, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC, có giá gói thầu trong khoảng 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng thực hiện chào hàng cạnh tranh thông thường theo Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 58/2016/TT-BTC.

Tuy nhiên, sau khi lập Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT để trình cơ quan thẩm định thì nhận được ý kiến như sau: “Chủ đầu tư lưu ý đây là gói thầu “Dịch vụ tư vấn” căn cứ các quy định của pháp luật về đấu thầu đề nghị chủ đầu tư xem xét lại hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn để đảm đảo lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện và đúng quy định hiện hành”.

Ông Long hỏi, trường hợp này ý kiến của cơ quan nào không phù hợp? Đơn vị ông nên thực hiện theo quy định nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Trường hợp gói thầu mua phần mềm mà phần mềm này có sẵn trên thị trường thì đây là gói thầu mua sắm hàng hóa theo quy định tại Khoản 25 Điều 4 Luật đấu thầu.

Trường hợp gói thầu là thuê tổ chức, chuyên gia để xây dựng, phát triển một phần mềm theo yêu cầu của bên mời thầu thì đây là gói thầu dịch vụ tư vấn theo quy định tại Khoản 8, Điều 4 Luật Đấu thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!