Lựa chọn đơn vị nâng cấp cổng thông tin điện tử thuộc loại hình dịch vụ nào?

Để thực hiện hoạt động nâng cấp phần mềm “Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế”, Văn phòng Bộ Y tế (được Bộ trưởng Bộ Y tế giao nhiệm vụ) đã tiến hành lập Đề cương và Dự toán chi tiết (Theo thông tư 21/2010 /TT-BTTT của Bộ Thông tin Truyền thông) cho hoạt động nói trên và đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt (dưới sự chù trì thẩm định của Cục CNTT – Bộ Y tế). Để lựa chọn đơn vị thực hiện nâng cấp phần mềm theo Đề cương đã được phê duyệt, Văn phòng Bộ xác định đây là gói thầu mua sắm hàng hóa căn cứ theo các quy định sau:

– Khoản 25 Điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH quy định: Hàng hóa bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

– Điểm b Khoản 2 Điều 28 Nghị định 102/2009/NĐ-CP, chi phi thiết bị bao gồm: Thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị đặc biệt là phần mềm nội bộ các thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi.

– Theo Khoản 3 Điều 2 cùa Nghị định số 102/2009/NĐ-CP thì: “Phần mềm nội bộ” là phần mềm được phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa theo các yêu cầu riêng của tổ chức, hoặc người sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của tổ chức và được sử dụng trong nội bộ tổ chức đó. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhiều ý kiến cho rằng hoạt động này thuộc gói thầu dịch vụ tư vấn.

Vậy, Văn phòng Bộ Y tế xin hỏi Quý cơ quan hoạt động nâng cấp cổng thông tin điện tử Bộ Y tế là thuộc gói thầu mua sắm hàng hóa hay dịch vụ tư vấn?

Mô tả

Đối với tình huống này, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 4 khoản 8 và khoản 25) quy định dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giám sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác. Hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

Đối với trường hợp nói trên, để xác định được gói thầu nâng cấp cổng thông tin điện tử Bộ Y tế thuộc loại gói thầu nào thì bên mời thầu phải căn cứ vào tính chất của gói thầu để quyết định. Trường hợp phần mềm nâng cấp này chưa có sẵn trên thị trường, cần phải thuê các chuyên gia lập trình để xây dựng ra phần mềm thì gói thầu này được coi là gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu nêu trên. Trường hợp phần mềm này đã có sẵn trên thị trường, cần mua bản quyền để sử dụng nâng cấp thì việc mua phần mềm và bản quyền phần mềm này được coi là gói thầu mua sắm hàng hóa theo quy định tại khoản 25 Điều 4 Luật đấu thầu nêu trên.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!