Gói thầu bao gồm phần xây lắp và thiết bị, trong đó, phần thiết bị chiếm giá trị rất nhỏ, là mặt hàng thông dụng trên thị trường là gói thầu xây lắp hay hỗn hợp?

Trong Quyết định phê duyệt dự án, giá trị xây dựng là 15,9 tỷ đồng, chi phí thiết bị là 323 triệu đồng (phần thiết bị là máy bơm chữa cháy). Chủ đầu tư đã làm tờ trình phê duyệt kế hoạch LCNT, trong đó phần xây dựng + thiết bị đã gộp làm 1 gói thầu và chủ đầu tư xác định đây là gói thầu hỗn hợp và hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ (Theo mục 23/điều 4/Luật đấu thầu). Tuy nhiên, khi thẩm định tại Sở Kế hoạch đầu tư, phía Sở xác định đây là gói thầu Xây lắp, và thay đổi hình thức LCNT là đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

Độc giả xin hỏi: Gói thầu như trên (gói thầu bao gồm xây dựng và thiết bị máy bơm cứu hỏa) thì được xác định là gói thầu gì: Xây lắp hay hỗn hợp. Trường hợp là gói thầu hỗn hợp thì có bắt buộc phải đấu thầu qua mạng không, do hiện nay đối với gói thầu hỗn hợp không có mẫu HSMT?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 4 khoản 23 và khoản 45) quy định gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay). Xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Đối với vấn đề nêu trên, bên mời thầu cần căn cứ vào nội dung, tính chất, điều kiện cụ thể của gói thầu để phân loại gói thầu xây lắp hoặc gói thầu hỗn hợp theo quy định nêu trên. Trường hợp gói thầu nêu trong tình huống này bao gồm phần công việc xây lắp và cung cấp hàng hóa (máy bơm chữa cháy) trong đó loại hàng hóa cung cấp cho gói thầu là thông dụng, sẵn có trên thị trường, đồng thời giá trị của hàng hóa chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, không đáng kế trong giá gói thầu (giá trị xây lắp là 15,9 tỷ đồng; giá trị máy bơm là 0,32 tỷ đồng) thì đây được coi là gói thầu xây lắp. Trong trường hợp này, bên mời thầu có thể áp dụng Mầu hồ sơ mời thầu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập E- HSMT và tiến hành lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.