Quản lý, bảo dưỡng đường bộ là gói thầu phi tư vấn hay xây lắp?

Đơn vị X đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh. Hỏi: Gói thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ là gói thầu phi tư vấn hay xây lắp?

Theo Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu thì công tác bảo trì, bảo dưỡng là công tác phi tư vấn. Tuy nhiên đây là dự toán sản phẩm, dịch vụ công ích và được UBND tỉnh phê duyệt dự toán với giá trị 14 tỷ đồng, gồm hạng mục: Công tác quản lý cầu đường, công tác sửa chữa nhỏ mặt đường… được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Mô tả

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 9, Điều 4 và Khoản 45 Luật Đấu thầu quy định dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại Khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại Khoản 8 Điều này; xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Đối với vấn đề trên, chủ đầu tư, bên mời thầu căn cứ vào tính chất, điều kiện cụ thể của từng gói thầu và quy định nêu trên để phân loại gói thầu.

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh, vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để chúng ta cùng thảo luận! 

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!