Có được sử dụng thầu phụ khi HSMT không quy định về thầu phụ

Một công ty tư vấn đang thực hiện giám sát thi công cho một dự án về xây dựng có câu hỏi như sau:

Trong hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình không có mục nào quy định về nhà thầu phụ, vậy xin hỏi Công ty có được đề xuất nhà thầu phụ hay không? Có quy định nào về nhà thầu phụ trong công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hay không và phần trăm (%) cho nhà thầu phụ là bao nhiêu?

Trường hợp Công ty đã đề xuất nhà thầu phụ trong hồ sơ dự thầu là 30% thì có phù hợp với quy định của luật đấu thầu không? Sau khi trúng thầu Công ty có được phép thay đổi phần trăm (%) cho nhà thầu phụ không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại các khoản 1, 2, 3 Điều 12 Chương IV của Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu tại điều kiện cụ thể để thực hiện một phần công việc nêu trong hồ sơ dự thầu. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. Giá trị công việc mà các nhà thầu phụ quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện không được vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng nêu tại điều kiện cụ thể. Nhà thầu không được sử dụng thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu.

Đối với trường hợp nêu trên, việc sử dụng nhà thầu phụ thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Trường hợp trong hồ sơ mời thầu không có quy định về việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trường hợp trong hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu chính được phép sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu chính không được giao cho nhà thầu phụ vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng theo quy định trong hồ sơ mời thầu.