Nhà thầu nước ngoài có thể kê khai công ty con của Chủ đầu tư A làm nhà thầu phụ để tham gia đấu thầu dự án do Chủ đầu tư A làm bên mời thầu không?

Công ty A (là Tổng công ty nhà nước) là Chủ đầu tư, Bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức: Đấu thầu hạn chế quốc tế (hoặc đấu thầu rộng rãi quốc tế). Công ty B (có 70% vốn góp của Công ty A) có được tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu phụ của nhà thầu nước ngoài hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá tại Chương I, Mục 4.7 hướng dẫn khi tham dự thầu, nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước. Trường hợp sử dụng thầu phụ, trong hồ sơ dự thầu nhà thầu có thể đề xuất các phần công việc dự kiến sẽ dành cho nhà thầu phụ Việt Nam mà chưa cần kê khai cụ thể tên nhà thầu phụ; nhà thầu phải nộp bản cam kết kèm theo hồ sơ dự thầu với nội dung nếu được trúng thầu thì sẽ sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện phần công việc đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu.

Ngoài ra, tại Chương IV, Mẫu số 17 (a), ghi chú (2) hướng dẫn nếu được lựa chọn thì khi huy động thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.

Theo các quy định nêu trên thì đối với đấu thầu quốc tế, nhà thầu nước ngoài phải liên danh hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước, việc xác định phần công việc dành cho nhà thầu phụ thuộc trách nhiệm của bên mời thầu và thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Khi tham dự thầu nếu nhà thầu nước ngoài chưa xác định được tên nhà thầu phụ thì không phải kê khai trong hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, nếu nhà thầu nước ngoài trúng thầu thì nhà thầu phải ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam.

Trường hợp nhà thầu nựớc ngoài có kê khai nhà thầu phụ Việt Nam trong hồ sơ dự thầu, Luật đấu thầu không quy định về bảo đảm cạnh tranh đối với nhà thầu phụ.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!