Đề xuất tăng tỷ lệ giao thầu phụ thực hiện trong quá trình đàm phán hợp đồng có phù hợp?

Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu gặp tình huống cần giải đáp để thực hiện đúng các quy định của Luật đấu thầu như sau:

Theo Hồ sơ mời thầu, Chủ đầu tư quy định tỷ lệ nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá 30% giá trị dự thầu. Nhà thầu A tham gia dự thầu đã đề xuất tỷ lệ nhà thầu phụ trong hồ sơ dự thầu của mình là 30% theo đúng quy định của hồ sơ mời thầu.

Trong quá trình thương thảo họp đồng, Nhà thầu A đề xuất tăng tỷ lệ nhà thầu phụ thực hiện là 40% giá trị họp đồng để đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình.

Hỏi: Đề xuất này có phù hợp theo quy định của Luật Đấu thầu?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nhà thầu chính được ký kết họp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận.

Theo đó, việc sử dụng nhà thầu phụ cho phần công việc khác ngoài phần công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu là không phù hợp với quy định nêu trên.