Quy định tỷ lệ % tối đa cho nhà thầu phụ

Nhà thầu chính được giao tối đa bao nhiêu % giá trị gói thầu xây lắp cho nhà thầu phụ? Bên mời thầu lập HSMT gói xây lắp, mẫu HSMT ở bảng dữ liệu bắt ghi % giá trị công việc cho nhà thầu phụ, bên mời thầu đã quy định: “không quá 10% hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ” thì có đúng không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 47 của Nghị định 37/2015/NĐ-CP thì Tổng thầu, nhà thầu chính không được giao lại toàn bộ công việc theo hợp đồng cho nhà thầu phụ thực hiện, vì vậy giá trị tối đa nhà thầu chính được giao cho nhà thầu phụ có thể lên tới không quá 100% giá trị gói thầu (Miễn không phải 100% toàn bộ gói thầu). Theo đó, tình huống ghi trong Bảng dữ liệu như trên là đúng quy định, việc quy định tỷ lệ bao nhiêu % là do Chủ đầu tư quyết định tùy theo tính chất từng gói thầu.