Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ là gói thầu dịch vụ phi tư vấn hay xây lắp?

Đơn vị chúng tôi đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công tác quản lý, bảo dựỡng thường xuyên công trình đường bộ, do trong công tác này gồm: công tác quận lý (tuần đường, đếm-xe, trực bão lũ…), bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ mặt đường, cầu (cắt cỏ, sơn biển báo, sơn cọc tiêu, vá ổ gà) nên chưa biết phân gói thầu vào hình thức là dịch vụ phi tư vấn hay xây lắp. Theo Khoản 9 Điêu 4 Luật đâu thâu: “Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một sô hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này…”

Hỏi: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ gói thầu dịch vụ phi tư vấn hay xây lắp?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 4 khoản 9 và khoản 45) quy định dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiếm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này. Xây lắp gồm những công việc thuộc quá trình xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình.

Đối với vấn đề nêu trên, chủ đầu tư, bên mời thầu cần căn cứ vào nội dung, tính chất, điều kiện cụ thế của gói thầu để phân loại gói thầu theo quy định nêu trên. Trường hợp phần công việc quản lý, bảo trì, bảo dưỡng chiếm phần lớn giá trị gói thầu thì đây được coi là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn. Trường hợp phần công việc thi công sửa chữa mặt đường, cầu chiếm phần lớn giá trị gói thầu thì được coi là gói thầu xây lắp.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!