Nhà thầu có thể sử dụng 01 hợp đồng liên danh (trong đó nhà thầu thực hiện một trong hai hạng mục chính) làm hợp đồng tương tự cho gói thầu có hai hạng mục chính không??

HSMT yêu cầu nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện 01 hợp đồng tương tự bao gồm 2 hạng mục công việc chính là A và B.

Một nhà thầu dự thầu với vai trò là nhà thầu độc lập và kê khai đã từng hoàn thành 01 hợp đồng có cả 2 hạng mục này. Tuy nhiên, hợp đồng này là hợp đồng liên danh và phần công việc mà nhà thầu này thực hiện chỉ là hạng mục A (hạng mục B do thành viên liên danh thứ 2 đảm nhận).

Hỏi: Trong trường hợp này nhà thầu này có được xem là đủ kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự theo yêu cầu của HSMT nêu trên không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại ghi chú (10) khoản 2.1 Mục 2 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tiêu chí đánh giá kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp thì hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm: (i) tương tự về bản chất và độ phức tạp: có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu; (ii) tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét.

Đối với vấn đề nêu, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trường hợp này thì hợp đồng thi công xây dựng của nhà thầu (tham dự thầu với tư cách nhà thầu độc lập) được coi hợp đồng tương tự với gói thầu đang xét nếu trong hợp đồng này có các hạng mục A và B mà nhà thầu là đơn vị thực hiện với vai trò nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ và quy mô của các hạng mục này đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!