Đánh giá hợp đồng tương tự đối với trường hợp nhà thầu liên danh

Theo Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT và Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp và hàng hóa, trong đó yêu cầu về số lượng tối thiểu hợp đồng tương tự: (i) số lượng hợp đồng là N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N X V = X) hoặc (ii) số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng > X (Ví dụ: N=2, V=100 tỷ VND, X=200 tỷ VND).

Nhà thầu tham dự là Liên danh A và B, trong đó A đảm nhận 60%, B đảm nhận 40%. Nếu A có 2 hợp đồng, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu 60 tỷ VND và B có 2 hợp đồng, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu 40 tỷ VND được xem đánh giá là đáp ứng năng lực kinh nghiệm hay bắt buộc Nhà thầu Liên danh A hoặc B phải có 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu 100 tỷ VND và hợp đồng thứ 2 được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tiêu chí đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự thì nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn số lượng N hợp đồng tương tự với mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N X V = X) hoặc số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng > X. Trường hợp trong HSMT yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự với gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét.

Đối với tình huống này, việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của thành viên trong liên danh phải căn cứ vào phần công việc mà thành viên đó đảm nhận. Trường hợp hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải hoàn thành ít nhất 02 hợp đồng có tính chất tương tự với gói thầu đang xét, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 100 tỷ đồng và từng thành viên trong liên danh đáp ứng vói phần công việc đảm nhận trong liên danh thì nhà thầu liên danh A-B (thành viên A: 60%; thành viên B: 40%) được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự nếu đáp ứng một trong hai trường hợp sau:

– Từng thành viên trong liên danh hoàn thành 01 hợp đồng có tính chất kỹ thuật tương tự với gói thầu đang xét, trong đó hợp đồng tương tự của thành viên A phải có giá trị tối thiếu là 120 tỷ đồng; hợp đồng tương tự của thành viên B có giá trị tối thiểu là 80 tỷ đồng.

– Từng thành viên trong liên danh thực hiện nhiều hơn 01 hợp đồng có tính chất kỹ thuật tương tự với gói thầu đang xét, trong đó: thành viên A có ít nhất có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 60 tỷ đồng và tổng giá trị các hợp đồng tương tự của thành viên A không thấp hơn 120 tỷ đồng; thành viên B có ít nhất có 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 40 tỷ đồng và tổng giá trị các hợp đồng tương tự của thành viên B không thấp hơn 80 tỷ đồng.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!