Bổ sung hợp đồng tương tự khác với kê khai trong HSDT sau thời điểm đóng thầu

Sau thời điểm đóng thầu, nhà thầu phát hiện các công trình mình kê khai trong Hồ sơ dự thầu không đáp ứng theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu. Và nhà thầu đã bổ sung các hợp đồng hoàn toàn khác với các những hợp đồng đã nộp trong Hồ sơ dự thầu để chứng minh hợp đồng tương tự đáp ứng Hồ sơ mời thầu.

Nhà thầu có được phép bổ sung thay đổi các Hợp đồng công trình tương tự sau thời điểm đóng thầu hay không? Như vậy, có thay đổi nội dung cơ bản của Hồ sơ dự thầu đã nộp và làm thay đổi bản chất của Nhà thầu tham dự thầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định sổ 63/2014/NĐ-CP (Điều 16 khoản 2) quy định trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thâu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thâu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bố sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

Như vậy, nhà thầu được phép gửi bổ sung tài liệu về hợp đồng tương tự đến bên mời thầu trong thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu để chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình theo quy định nêu trên.