Có phải tiếp tục yêu cầu nhà thầu bổ sung hợp đồng nếu các hợp đồng kê khai trong hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu

Một đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp có tình huống như sau:

Sau khi xem xét kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu do Tổ chuyên gia đấu thầu thực hiện, đơn vị thẩm định nhận thấy, Tổ chuyên gia đấu thầu đã yêu cầu nhà thầu X làm rõ các hợp đồng tương tự do nhà thầu kê khai trong hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, do các hợp đồng này không có tính chất tương tự với gói thầu đang xét nên đã đánh giá và kết luận nhà thầu X không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự. Bộ phận thẩm định đang chia ra 02 quan điểm khác nhau, cụ thể như sau:

  1. Tổ chuyên gia đấu thầu đã đánh giá đúng hồ sơ dự thầu của nhà thầu X vì đã làm rõ nhưng nhà thầu X không đáp ứng yêu cầu.
  2. Tổ chuyên gia cần làm rõ thêm ngoài các hợp đồng nhà thầu X kê khai thì còn có hợp đồng khác tương tự để nhà thầu X bổ sung cho đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đơn vị thẩm định trên đề nghị chúng tôi hỗ trợ tư vấn cho phù hợp với quy định pháp luật.

Mô tả

Trả lời vấn đề nói trên, chuyên gia của chúng tôi có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đối nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Trường họp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách họp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách họp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

Theo đó, ngoài trách nhiệm thực hiện việc làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu thì nhà thầu được phép tự gửi tài liệu đến bên mời thầu đế làm rõ về tư cách tư cách họp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Do vậy, để đảm bảo đánh giá đúng năng lực của nhà thầu thì nếu các hợp đồng nhà thầu kê khai không đáp ứng yêu cầu, bên mời thầu cần cho nhà thầu có điều kiện để bổ sung các hợp đồng khác để chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!