Yêu cầu giá trị hợp đồng tương tự thấp hơn 50% giá gói thầu có phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu

Trường Đào tạo cán bộ (là Bên mời thầu) đang xây dựng hồ sơ mời thầu cho gói thầu phi tư vấn (tổ chức đào tạo nghiệp vụ ngân hàng bằng tiếng Anh tại Việt Nam và Úc) quy mô lớn (giá gói thầu trên 30 tỷ đồng); Hồ sơ mời thầu được xây dựng theo mẫu của Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (gọi tắt là Thông tư số 14).

Theo quy định của Thông tư số 14, hồ sơ mời thầu phải quy định số lượng tối thiểu họp đồng tương tự mà nhà thầu đã hoàn thành. Họp đồng tương tự phải có giá hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá của gói thầu đang xét, trường họp đặc biệt có thể yêu cầu giá của hợp đồng tương tự trong khoảng 50%-70% giá của gói thầu đang xét. Tuy nhiên, sau khi khảo sát thực tế, Bên mời thầu nhận thấy, nếu quy định như trên khó có nhà thầu trong nước nào đáp ứng được tiêu chuẩn này, kể cả khi áp dụng trường hợp đặc biệt.

Trong hồ sơ mời thầu, Bên mời thầu dự kiến quy định số lượng tối thiểu họp đồng tương tự là 01 (một) hợp đồng. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết:

Bên mời thầu có được phép quy định giá của hợp đồng tương tự thấp hơn 50% giá của gói thầu đang xét (khi áp dụng trường họp đặc biệt) hay không?

Đối với trường họp liên danh, giá trị của họp đồng tương tự có được phép quy định là tổng (cộng gộp) các hợp đồng tương tự yêu cầu đối với mỗi thành viên trong liên danh, được xác định tương ứng với phần việc mà thành viên đó đảm nhận hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại ghi chú (7) Mục 2 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hợp đồng tương tự là hợp đồng có tính chất tương tự với gói thầu đang xét, có giá hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá của gói thầu đang xét. Trường hợp trong hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hợp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các họp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hợp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét. Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá của hợp đồng tương tự trong khoảng 50%-70% giá của gói thầu đang xét.

Đối với vấn đề này, việc lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên và thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu. Theo đó, chủ đầu tư, bên mời thầu phải căn cứ vào quy mô, tính chất và các điều kiện cụ thế của gói thầu đang xét để quy định tiêu chí đánh giá về kinh nghiệm hợp đồng tương tự cụ thể cho phù hợp; tránh đưa ra yêu cầu quá cao hoặc quá thấp dẫn đến làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc nhà thầu được lựa chọn không có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.

Liên quan đến việc đánh giá về kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự đối với nhà thầu liên danh, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu liên danh được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!