Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu

HSMT quy định thời điểm đóng thầu là 9 giờ 00 phút ngày 20/11/2017, thời điểm mở thầu là 9 giờ 30 phút ngày 20/11/2017, thời gian có hiệu lực của HSDT là 120 ngày. Trong đơn dự thầu của nhà thầu X ghi thời gian có hiệu lực của HSDT là 125 ngày kể từ 9 giờ 30 phút ngày 20/11/2017 có hợp lệ hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 42 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT, từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính 01 ngày.

Việc đánh giá tính đáp ứng của thời gian có hiệu lực của HSDT được xem xét tại hai thời điểm là thời điểm bắt đầu có hiệu lực và thời điểm kết thúc thời hạn có hiệu lực. Đối với tình huống này, nhà thầu chỉ đáp ứng thời điểm kết thúc thời hạn (dài hơn so với thời hạn kết thúc quy định của HSMT). Tại thời điểm bắt đầu có hiệu lực, thời gian có hiệu lực bắt đầu từ 9 giờ 30 phút (tức là thiếu 30 phút so với thời điểm đóng thầu). Vì vậy thời gian có hiệu lực của HSDT nhà thầu X là không hợp lệ.