Bản scan bảo lãnh dự thầu của E-HSDT thiếu trang có chữ ký của ngân hàng có hợp lệ

Tổ chuyên gia đấu thầu trong quá trình đánh giá E-HSDT có tình huống như sau:

Trong E-HSDT của một nhà thầu có đính kèm bản scan của bảo lãnh dự thầu gồm 03 trang (trang 01 bảo lãnh dự thầu, trang 02 văn bản ủy quyền, trang 03 Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ) và nội dung của bảo lãnh dự thầu thiếu trang ký đóng dấu hợp pháp của Ngân hàng A phát hành bảo lãnh. Để xác minh tính chân thực thông tin bảo lãnh, tổ Chuyên gia tra cứu thông tin online bảo lãnh do ngân hàng A phát hành thì có thông tin về nhà thầu tham dự cho bên mời thầu. Tổ chuyên gia đấu thầu trên muốn hỏi bảo lãnh dự thầu trong trường hợp này có được đánh giá là hợp lệ.

Mô tả

Trả lời vấn đề nói trên, chuyên gia của chúng tôi cho rằng:

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 5 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. Đối với những ngân hàng, tổ chức tín dụng đã kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu thực hiện bảo lãnh dự thầu qua mạng. Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng chưa có kết nối đến Hệ thống, nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng và đính kèm khi nộp E-HSDT. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cam kết nộp bản gốc bảo lãnh dự thầu theo quy định tại khoản 3 Điều này. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu cho bên mời thầu: (i) nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng; (ii) nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Luật đấu thầu.

Do đó, việc nộp bảo đảm dự thầu thực hiện theo quy định nêu trên và nếu thư bảo lãnh do nhà thầu scan trong E-HSDT đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT nhưng thiếu trang chữ ký, đóng dấu của ngân hàng phát hành thư bảo lãnh thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ hoặc cung cấp bản gốc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!