Trường hợp một thành viên trong liên danh vi phạm thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh không được hoàn trả.

Ông Nguyễn Đại (Hải Phòng) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau:

Công ty A và công ty B tham gia thỏa thuận liên danh đấu thầu cung cấp hàng hóa. Nội dung thỏa thuận quy định tỷ lệ % phần việc của từng đơn vị, công ty A phải nộp bảo lãnh dự thầu trước khi tham gia đấu thầu.

Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, trong quá trình đàm phán, công ty B báo không đủ khả năng cung cấp hàng đúng tiến độ, dẫn tới không thể đạt được thỏa thuận hợp đồng (award contract) với chủ đầu tư. Quy trình đàm phán diễn ra đúng theo Luật Đấu thầu.

Ông Đại hỏi chuyên gia, chủ đầu tư có được phép không hoàn trả bảo lãnh dự thầu hoặc áp dụng mức phạt (khấu trừ vào bảo lãnh) đối với liên danh nhà thầu hay không? Nếu có phát sinh chi phí trong mục 1 thì các thành viên liên danh phân chia chi phí, mức phí như thế nào? Điều luật nào quy định? Nếu không thể thương lượng được thì khỏi kiện ra cơ quan nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Khoản 6, Điều 11 Luật đấu thầu quy định trường hợp liên danh tham dự thầu, từng thành viên trong liên danh có thể thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu cho thành viên đó và cho thành viên khác trong liên danh.

Tổng giá trị của bảo đảm dự thầu không thấp hơn giá trị yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Trường hợp có thành viên trong liên danh vi phạm quy định tại Khoản 8 Điều này thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh không được hoàn trả.

Theo đó, trường hợp thành viên trong liên danh vi phạm quy định tại Khoản 8, Điều 11 Luật Đấu thầu thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh không được hoàn trả theo quy định nêu trên.