Hiệu lực bảo lãnh dự thầu ngắn hơn quy định đối với gói thầu sử dụng vốn ODA

Vừa qua Ban Quản lý các dự án A thuộc ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nằng có tố chức đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án B với nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của thành phố Đà Nẵng. Đối với công tác đấu thầu của Dự án, chúng tôi sử dụng mẫu Hồ sơ mời thầu do Ngân hàng Thế giới ban hành và tuân thủ theo quy trình hướng dẫn đấu thầu của Nhà tài trợ. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức đấu thầu có phát sinh những tình huống vướng mắc mà theo nội dung trong Hồ sơ mời thầu và hướng dẫn đấu thầu của Nhà tài trợ chưa có hướng dẫn tình huống xử lý cụ thể. Vì vậy, về phía quy trình và thủ tục đấu thầu Việt Nam, Ban Quàn lý các dự án A xin chuyên gia hướng dẫn xử lý tình huống cụ thể như sau:

Theo quy định tại mục CDNT 19.1 trong Hồ sơ mời thầu cua nhà tài trợ nêu: “Trường hợp sử dụng thư bảo đảm cùa ngân hàng thì thư bảo đảm phải được lập theo Mẫu bảo đảm dự thầu tại Chương IV- Biểu mẫu dự thầu hoặc theo một mẫu khác tương tự và phải được Chủ đầu tư chấp nhận trước khi nộp HSDT. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu bằng thời gian có hiêu lưc của HSDT như quy đinh trong HSMT là 180 ngày hoăc sau khi gia han theo Muc 18.2 CDNT cộng thêm 30 ngày”.

– Nhà thầu tham dự thầu kèm theo một Bảo lãnh dự thầu với Thời gian hiệu lực cụ thể như sau:

“(a) nếu Bên yêu cầu bảo đảm trúng thầu: bảo đảm này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản sao thỏa thụận hợp đồng có chữ ký của Bên yêu cầu bảo đảm và bản sao Bảo đảm thực hiện hợp đồng và Bảo đảm Thực hiện Trách nhiệm Môi trường, Xã hội, Sức khỏe và An toàn (MXSA) được phát hành cho Bên thụ hưởng theo chỉ thị của Bên yêu cầu bảo đảm; hoặc

(b) nếu Bên yêu cầu bảo đảm không trúng thầu: bảo đảm này sẽ hết hiệu lực 

   (i) ngay sau khi chúng tôi nhận được bản sao văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng gửi cho Bên yêu cầu bảo đảm thông báo kết quả đấu thầu; hoặc

   (ii) trong vòng 30 ngày sau thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu là ngày được xác định thông qua bản sao của Đơn dự thầu và bất kỳ văn bản gia hạn nào, đi kèm với hồ sơ mời thầu được trình lên chúng tôi; hoặc

c) 180 ngày kể từ ngày 16/8/2018. ”

Ở đây, điều kiện (c) nhà thầu chỉ có 180 ngày kể từ ngày 16/8/2018, khác với yêu cầu của mẫu Bảo lãnh dự thầu trong HSMT là “ba năm sau ngày phát hành bảo đảm này” và điều kiện này cũng ngắn hơn Thời gian hiệu lực của Bảo đảm dự thầu theo HSMT là 210 ngày. Như vậy, Bảo đảm dự thầu cua Nhà thầu này có đáp ứng yêu cầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 3 khoản 3) quy định đối với việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn hồ trợ phát triến chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế đó. Theo đó, do gói thầu sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới nên việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hướng dẫn đấu thầu của nhà tài trợ nêu trong hiệp định đã ký kết.

Trường hợp việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án B được thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu Việt Nam thi việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo hướng dẫn sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 18 khoản 2 điểm d) quy định một trong nhũng nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thâu. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tô chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Theo đó, trường hợp hồ sơ mời thầu quy định thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu tổi thiểu là 210 ngày thì việc thư bảo lãnh dự thầu của nhà thầu có thời gian hiệu lực là 180 ngày được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu nêu trên của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, nội dung hồ sơ mời thầu trong văn bản hỏi là chưa rõ ràng (không rõ thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu là 180 ngày hay 180 ngày + 30 ngày).

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!