Ghi sai tên đơn vị thụ hưởng trong thư bảo lãnh dự thầu

Trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu một gói thầu xây lắp do UBND huyện A làm chủ đầu tư, Ban Quản lý các dự án của huyện A được UBND huyện A quyết định giao làm Bên mời thầu, chúng tôi gặp một tình huống như sau:

Bảo lãnh dự thầu của một nhà thầu có nội dung đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, tuy nhiên, Bảo lãnh dự thầu ghi kính gửi: UBND huyện A mà không gửi đúng theo địa chỉ Bên mời thầu là Ban Quản lý các dự án của huyện A đã được ghi rõ trong Hồ sơ mời thầu.

Độc giả muốn hỏi thư bảo lãnh như trên có hợp lệ hay không ?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 18 khoản 2) quy định một trong các nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là phải có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp này, nếu bảo lãnh ghi không đúng tên của đơn vị thụ hưởng là bên mời thầu (Ban Quản lý các dự án của huyện A) mà ghi tên của chủ đầu tư (UBND huyện A) thì được coi là không đáp ứng yêu cầu nêu trên.