Đã tham gia thẩm tra thiết kế – dự toán gói thầu thì có được tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hay không?

Nhà thầu Thanh Hoa ở Quảng Ninh có câu hỏi: Khoản 3, Điều 2 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: “3. Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.”

Hỏi: Công ty chúng tôi đã tham gia thẩm tra thiết kế – dự toán gói thầu thì có được tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật Đấu thầu (Khoản 2 Điều 6) quy định: Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây: a) Chủ đầu tư, bên mời thầu; b) Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó; c) Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 2 Khoản 3) quy định: Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Theo đó, nhà thầu tham dự thầu phải tuân thủ yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh nêu trên, trong đó không quy định cấm nhà thầu đã thẩm tra thiết kế – dự toán tiếp tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!