Có đảm bảo cạnh tranh khi vừa là nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế kỹ thuật vừa là nhà thầu phụ của nhà thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp và lắp đặt thiết bị

Một chủ đầu tư X đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu hỗn hợp về thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp vật tư thiết bị và lắp đặt, có tình huống như sau:

Công ty A tham dự gói thầu nói trên và đã đề xuất trong HSDT thầu phụ là Công ty để thực hiện hạng mục thiết kế bản vẽ thi công. Tuy nhiên, Công ty B là đơn vị đã thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Chủ đầu tư X muốn hỏi trong trường hợp này Công ty B không tham dự thầu gói thầu trong vai trò thầu chính mà chỉ tham gia trong vai trò thầu phụ thì có đảm bảo cạnh tranh theo quy định của pháp luật về đấu thầu không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấụ thầu số 43/2013/QH13 (Điều 89 khoản 6 điểm đ) quy định hành, vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 2 khoản 2) quy định nhà thầu khi tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

Đối với trường hợp này, nếu Công ty B tham dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp vật tư thiết bị và lắp đặt mà trước đó Công ty B đã tham gia lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thì bị đánh giá là không bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định nêu trên.

Đối với gói thầu EPC, trường hợp sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt cho phần công việc thiết kế thì bên mời thầu cần đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt. Nhà thầu chính chỉ được ký hợp đồng với nhà thầu phụ đặc biệt có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Luật đấu thầu không quy định về bảo đảm cạnh tranh đối với nhà thầu phụ, tuy nhiên, việc Công ty B tham gia thục hiện gói thầu EPC mà mình đã lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật có thể dẫn đến không bảo đảm minh bạch, công bằng đối với các nhà thầu khác cùng tham dự thầu.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!