Có cho phép đặt cọc bằng tiền mặt đối với bảo đảm dự thầu

Theo Khoản 1 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 quy định “Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam…”.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa thì “Khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hỉện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc) ”.

Câu hỏi cho chuyên gia: Đối với bảo đảm dự thầu được thực hiện dưới hình thức đặt cọc thì nhà thầu tham dự thầu có được phép đặt cọc bằng tiền mặt cho bên mời thầu/Chủ đầu tư không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Mục 19.1 Chưong I Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trương hợp đặt cọc).

Căn cứ theo quy định nêu trên, đối với trường hợp thực hiện bảo đảm dự thầu bằng hình thức đặt cọc thì nhà thầu tham dự thầu thực hiện đặt cọc bằng Séc, không được yêu cầu nhà thầu đặt cọc bằng tiền mặt.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!