Bảo đảm dự thầu không ghi đầy đủ tên của cả liên danh

Công ty A tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức liên danh cùng với một đơn vị khác. Trong Hồ sơ dự thầu (HSDT) đã nộp cho Bên mời thầu chúng tôi đã cam kết tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Bên mời thầu (bao gồm cả yêu cầu về Bảo đảm dự thầu nêu trong Chương I, Chương II của Hồ sơ mời thầu). Theo thỏa thuận liên danh được lập trong HSDT, Công ty A là thành viên đứng đầu liên danh và được ủy quyền phát hành Bảo đảm dự thầu cho cả liên danh. Tuy nhiên phần bảo đảm dự thầu do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV) phát hành (được lập theo mẫu 04 (a) của Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT) đã không ghi đầy đủ tên của cả liên danh.

Vì vậy chúng tôi muốn hỏi và xin hướng dẫn về việc làm rõ sự khác biệt về Bảo đảm dự thầu trong HSDT để đảm bảo tính hợp lệ Bảo lãnh dự thầu của liên danh sau khi đã nộp HSDT, phía Ngân hàng thực hiện bảo lãnh là Ngân hàng BIDV sẵn sàng phát hành bản tu chỉnh bảo lãnh dự thầu để thể hiện đầy đủ thông tin bảo lãnh cho cả liên danh.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 19 và Mục 30 Chương I của Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 19.2 CDNT, không đúng tên bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu. Với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT thì Bên mời thầu có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT.

Đối với trường hợp này, do trong thoả thuận liên danh đã phân công nhà thầu A là thành viên đứng đầu liên danh và thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh nên trường hợp thư bảo lãnh của ngân hàng chỉ ghi tên của thành viên đứng đầu liên danh mà không ghi tên đầy đủ của cả liên danh thì trong trường hợp này, nếu các nội dung khác trong thư bảo lãnh không vi phạm một trong các trường hợp nêu trên thì lỗi không ghi tên của cả liên danh có thể coi là sai sót không nghiệm trọng và vẫn chấp nhận được. Theo đó, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ về thư bảo lãnh của ngân hàng để đảm bảo khi bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm thì bên mời thầu vẫn tịch thu được số tiền bảo lãnh; trường hợp nhà thầu đáp ứng được yêu cầu này thì bảo lãnh dự thầu được đánh giá là hợp lệ.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!