Có thể đặt cọc bảo lãnh dự thầu bằng tiền mặt trong chào hàng cạnh tranh

Hỏi: Theo mẫu Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh thông thường theo quy định của Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phần Bảo đảm dự thầu ghi hình thức là đặt cọc hoặc thư bảo lãnh, thì đặt cọc ở đây được hiểu là đặt cọc bằng séc theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT hay bằng tiền mặt?

Mô tả

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 9 và Mục 21 Chương I Mẫu số 04 – Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện theo một trong các hình thức: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

Theo đó, trường hợp hồ sơ yêu cầu cho phép nhà thầu được thực hiện bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức đặt cọc thì nhà thầu có thể nộp bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng séc hoặc bằng tiền mặt.