Nhà thầu ghi mốc thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu trong thư bảo lãnh khác nhau

Công ty A tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước cho gói thầu mua sắm hàng hóa X. Thời điểm đóng thầu là 14h00 ngày 17/9/2015, thời điểm mở thầu là 14h30 ngày 17/9/2015. Hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu (HSDT) tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu; nhà thầu tham dự thầu phải nộp kèm theo bảo lãnh dự thầu (BLDT) có hiệu lực tối thiểu là 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu

Có 5 nhà thầu tham dự thầu; nội dung về thời gian có hiệu lực của BLDT lần lượt như sau:

  1. Nhà thầu thư nhất: BLDT có hiệu lực kể từ 14h00 ngày 17/9/2015 đến hết 24h00 ngày 14/01/2016;
  2. Nhà thầu thứ hai: BLDT có hiệu lực kể từ 14h00 ngày 17/9/2015 đến hết giờ làm việc ngày 14/01/2016;
  3. Nhà thầu thứ ba: BLDT có hiệu lực kể từ 8h00 ngày 17/9/2015 đến 14h00 ngày 14/01/2016;
  4. Nhà thầu thứ tư: BLDT có hiệu lực trong vòng 120 ngày, kể từ ngày 17/9/2015;
  5. Nhà thầu thứ năm: BLDT có hiệu lực kể từ ngày 17/9/2015 đến ngày 14/01/2016.

Trong quá trình đánh giá về thời gian có hiệu lực của BLDT, Tổ chuyên gia có hai nhóm ý kiến đánh giá khác nhau. Cụ thể như sau:

Nhóm ý kiến thứ nhất cho rằng:

–  BLDT của nhà thầu thứ nhất được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về thời gian có hiệu lực theo yêu cầu của HSMT;

– BLDT của nhà thầu thứ hai và nhà thầu thứ ba có thời điểm kết thúc hiệu lực là chưa đủ 120 ngày theo yêu cầu của HSMT. Theo chuyên gia thì thời điểm kết thúc trong trường hơp này phải là 24h00 ngày 14/01/2016 mới được coi là đáp ứng yêu cầu của HSMT;

– BLDT của nhà thầu thứ tư ghi thời gian bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 17/9/2015 nên không rõ là bắt đầu từ khi nào (0h, 8h00, 10h00, 14h00…), do đó không thể xác định được chính xác thời gian có hiệu lực của BLDT nên BLDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu;

–  BLDT của nhà thầu thứ năm tương tự như đánh giá BLDT của nhà thầu thứ hai và thứ ba do không rõ thời gian bắt đầu có hiệu lực; đồng thời thời điểm kết thúc là chưa đủ 120 ngày theo yêu cầu của HSMT.

Nhóm ý kiến thứ hai cho rằng:

BLDT của cả 5 nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu của HSMT về thời gian có hiệu lực.

Xin được hỏi chuyên gia ý kiến đánh giá nào ở trên là tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 11 khoản 4) quy định thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu (HSMT) bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu (HSDT) cộng thêm 30 ngày. Trong đó, thời gian có hiệu lực của HSDT là số ngày được quy định trong HSMT và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày (Luật đấu thầu Điều 4 Khoản 42).

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 18 khoản 2) quy định HSDT hợp lệ phải có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của HSMT. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu câu của HSMT.

Đối với tình huống này, khi HSMT quy định bảo đảm dự thầu có hiệu lực tối thiểu là 120 ngày kể từ 14 giờ ngày 17/9/2015 thì các bảo lãnh ghi thời gian có hiệu lực với thời điểm bắt đầu là ngày 17/9/2015 (không ghi rõ giờ bắt đầu hoặc ghi rõ giờ bắt đầu không muộn hơn thời điểm đóng thầu) đồng thời ghi thời điểm kết thúc là ngày 14/01/2016 hoặc giờ cụ thể thuộc ngày 14/01/2016 được coi là đáp ứng yêu cầu về thời gian có hiệu lực.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!