Thư bảo lãnh thiếu nội dung cam kết so với mẫu thư bảo lãnh tại HSMT

Theo HSMT đã được phát hành, Mẫu số 04: Bảo lãnh dự thầu theo thông tư 03/2015/TT-BKHĐT có nội dung “Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả, Ghi chú (4) Áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh. Nhưng nhà thầu có Thư bảo lãnh của Ngân hàng thiếu nội dung trên thì có hợp lệ không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 19.3 Mục 19 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định Mục 19.2 CDNT, không đúng tên bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu. Đối với trường hợp này, việc bảo lãnh dự thầu của nhà thầu liên danh thiếu nội dung “Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 19.5 – Chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả ” không thuộc các trường hợp bảo đảm dự thầu không hợp lệ theo hướng dẫn nêu trên. Tuy nhiên, sai sót này có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của chủ đầu tư trong việc thu bảo lãnh dự thầu khi một thành viên trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong trường hợp này, bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu bổ sung cam kết của ngân hàng phát hành thư bảo lãnh nêu trên về việc sẽ tịch thu được bảo lãnh dự thầu khi bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu.

Đáp án cho tình huống nêu trên chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh lại theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý theo pháp luật về đấu thầu trước đây. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!