Biểu mẫu để giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

Một chủ đầu tư của dự án đầu tư, đã nhận được Đơn kiến nghị của nhà thầu. Để xử lý kiến nghị của nhà thầu, đơn vị đã hỏi chuyên gia như sau:

Theo quy định tại Điều 119 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, đơn vị đã ra quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị và có báo cáo kết quả làm việc trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, việc thực hiện theo quy trình trên gặp nhiều khó khăn do không có biểu mẫu áp dụng (như: Mẫu Qụyết định thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị, Báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng, Quyết định giải quyết kiến nghị của người có thầm quyền,…).

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Quy định và quy trình giải quyết kiến nghị được quy định tại Điều 91, Điều 92 Luật Đấu thầu và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 118, Điều 119 và Điều 120 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trong đó, quy định cụ thể về Hội đồng tư vấn, quy trình giải quyết kiến nghị và kết quả giải quyết kiến nghị trong đấu thầu. Do vậy, trong quá trình xử lý kiến nghị, đề nghị đơn vị căn cứ các nội dung quy định nêu trên để xây dựng các biểu mẫu (Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị, Báo cáo kết quả làm việc cùa Hội đồng,…) cho phù hợp.

Góc Quảng cáo: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

(i) Tư vấn giải đáp tình huống đấu thầu (miễn phí);

(ii) Thay mặt khách hàng liên hệ, làm việc với Cục Quản lý đấu thầu/ Bộ KHĐT để có hướng dẫn chính thức bằng văn bản;

(ii) Tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn nước ngoài (bằng tiếng việt và tiếng anh).

Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào ô chát ở góc phải màn hình hoặc qua số điện thoại 0862.888.728; email: [email protected].

Trân trọng!