Đánh giá HSDT thế nào khi HSMT bị nhầm lẫn tiêu chí của điểm chi tiết

Một đơn vị tư vấn đấu thầu đang đánh giá HSDT có tình huống như sau:

Hồ sơ mời thầu được chủ đầu tư phê duyệt tiêu chí đánh giá kỹ thuật theo phương thức chấm điểm. Trong quá trình đánh giá HSDT tổ chuyên gia phát hiện tại mục điểm chi tiết sai lệch so với điểm tối đa cụ thể như sau: Điểm tối đa của mục yêu cầu vật liệu là 2 điểm đồng thời đây cũng là điểm tối thiếu yêu cầu đối với hạng mục này, tại phần điểm chi tiết của hạng mục này HSMT lại nêu điểm tối đa là 1,5 như vậy có sai sót tại điểm chi tiết so với yêu cầu điểm tối đa của hạng mục này, đây là sai sót trong quá trình lập HSMT.

Trong trường hợp này nên đánh giá HSDT theo điểm chi tiết hay điểm tổng hợp này như thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nếu phần điểm tối đa của mục yếu cầu về vật liệu trong HSMT quy định là 2 điểm nhưng tổng thang điểm chi tiết của mục đó là 1,5 điểm (thiếu mất 0,5 điểm) thì đây được coi là tình huống phát sinh trong đấu thầu ngoài các tình huống quy định tại Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, chủ đầu tư xem xét, quyết định trên cơ sở bảo đảm các mục tiêu của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo quy định tại khoản 15 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ- CP theo hướng như sau: việc đánh giá được thực hiện theo thang điểm chi tiết, điểm tối đa đối với mục yêu cầu về vật liệu là 1,5 điểm, tổng thang điểm là 99,5 điểm, nhà thầu đạt từ mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định trong HSMT trên tổng số điểm (99,5 điểm) trở lên được coi là đáp ứng bước đánh giá về kỹ thuật.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!