Kiến nghị về việc HSDT bị loại do không được niêm phong đúng quy cách

Một công ty A trong quá trình đệ trình HSDT cho một gói thầu mua sắm hàng hóa đã bị Bên mời thầu từ chối mở HSDT với lý do là HSDT không được niêm phong theo quy định của HSMT.

Bức xúc trước lý do từ chối mở HSDT của Bên mời thầu, Công ty đã gửi đơn kiến nghị đến Chủ đầu tư và Cục Quản lý đấu thầu để đề nghị Bên mời thầu tiếp tục xem xét đánh giá HSDT của mình do trong HSMT không có quy định loại HSDT vì HSDT không được niêm phong theo hướng dẫn của HSMT.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 91 và quy trình tại khoản 1 Điều 92 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, khi thấy quyền và lợi ích họp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu với chủ đầu tư, người có thẩm quyền hoặc khởi kiện ra Tòa án vào bất kỳ thời gian nào. Theo đó, chủ đầu tư phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư không có văn bản trả lời hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền và hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chú đầu tư. Do vậy, Công ty A cần gửi kiến nghị theo trình tự thủ tục nói trên.

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn tại Mục 21.3 Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 26/06/2015 cúa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định của HSMT này như không niêm phong hoặc làm mất niêm phong HSDT trong quá trình chuyến đến bên mời thầu, không ghi đúng các thông tin trên túi đụng HSDT theo hướng dẫn tại Mục 21.1 và Mục 21.2 Chỉ dẫn nhà thầu. Bên mời thầu sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật thông tin của HSDT nếu nhà thầu không thực hiện đúng quy định nêu trên. Do đó, trường hợp HSĐXKT của nhà thầu không được niêm phong theo yêu cầu của HSMT nhưng vẫn nộp trước thời điểm đóng thầu đến bên mời thầu thì vẫn được mở theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!