Bổ sung thư bảo lãnh dự thầu bị thiếu do sơ suất khi nộp lại HSDT (vì BMT thực hiện gia hạn đóng thầu)

Tại thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất 01 nhà thầu chúng tôi nộp HSDT. Để tăng thêm nhà thầu tham gia CĐT đã gia hạn thời điểm đóng thầu, do vậy chúng tôi đã được nhận lại toàn bộ HSDT đã nộp. Theo quy định nhà thầu phải điều chỉnh lại một số thông tin trong đó có bảo lãnh dự thầu phù hợp với thời điểm mở thầu mới và chúng tôi cũng đã thực hiện. Tuy nhiên trong quá trình sắp xếp lại HSDT do sơ ý chúng tôi chỉ ghép Bảo lãnh dự thầu sửa đổi, bỏ sót thư bảo lãnh số đã được phát hành lần 1 trước đó.

Xin hỏi, chúng tôi có được phép làm rõ, bổ sung Bảo lãnh dự thầu đã phát hành ần 1 không (Bảo lãnh này là một phần không tách rời của BL dự thầu sửa đổi đã nộp) ?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 117 khoản 4 điểm a) quy định pho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Trong trường họp này phải quy định rõ thời điểm đóng thầu mới và các thời hạn tương ứng để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung HSDT đã nộp theo yêu cầu mới.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 16) quy định về làm rõ HSDT. Theo đó, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Đối với trường hợp này, nếu gia hạn thời điểm đóng thầu, nhà thầu có trách nhiệm sửa đổi hoặc bổ sung các tài liệu trong HSDT đã nộp cho phù hợp với yêu cầu mới theo quy định nêu trên, trong đó có bảo lãnh dự thầu. Khi nộp HSDT theo yêu cầu mới, trường hợp nhà thầu không đính kèm trong HSDT bảo lãnh dự thầu theo yêu cầu cũ nhưng nội dung của thư bảo lãnh này được nhắc đến trong thư bảo lãnh dự thầu sửa đổi, đồng thời nhà thầu cung cấp được tài liệu chứng minh bảo lãnh này đã được ngân hàng phát hành lần 1 thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu nộp bổ sung bản gốc bảo lãnh dự thầu lần 1 trên cơ sở nguyên tắc nêu tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!