Nhà thầu nộp thư bão lãnh dự thầu của ngân hàng do cấp phó ký nhưng không kèm theo văn bản chứng minh tính hợp lệ của người ký thư bảo lãnh thì bảo lãnh đó có được coi là hợp lệ không?

Độc giả Thanh Hằng ở Đồng Hới hỏi: Nhà thầu nộp thư bão lãnh dự thầu của ngân hàng do cấp phó ký nhưng không kèm theo văn bản chứng minh tính hợp lệ của người ký thư bảo lãnh thì bảo lãnh đó có được coi là hợp lệ không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Truờng hợp nhà thầu nộp thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng do cấp phó ký. Nhưng không kèm theo văn bản chứng minh tính hợp lệ như văn bản ủy quyền, văn bản phân cấp ký thì trong trường hợp này, để xác minh tinh hợp lệ của chữ ký, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ các văn bản, tài liệu để chứng minh tính hợp lệ của bảo lãnh dự thầu đã nộp theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hoặc trực tiếp liên hệ với ngân hàng để xác minh tính hợp lệ của chữ ký. Nếu nhà thầu hoặc ngân hàng cung cấp được văn bản ủy quyển hoặc văn bản phân cấp ký hợp lệ và ngoài ra các nội dung khác của bảo lãnh dự thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị, thời hạn hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của HSMT thi bảo lãnh dự thầu của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ.