Có được phép yêu cầu bảo lãnh dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Công ty X là đơn vị tư vấn đấu thầu cho bên mời thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn để thực hiện tư vấn giám sát cho gói thầu xây dựng. Để đảm bảo nghĩa vụ tham gia dự thầu của nhà thầu, tư vấn đấu thầu đã đưa vào nội dung yêu cầu bảo lãnh dự thầu trong hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, trong HSMT lại không quy định cụ thể về thời hạn hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà chỉ quy định hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 90 ngày.

Các nhà thầu đệ trình hồ sơ dự thầu hầu hết đề xuất hiệu lực của bảo lãnh dự thầu là 120 ngày, chỉ có 01 nhà thầu Y đệ trình bảo lãnh dự thầu với hiệu lực là 90 ngày.

Công ty X muốn hỏi trong trường hợp nói trên thì bảo lãnh của nhà thầu Y có đảm bảo hợp lệ theo quy định không?

Mô tả

Các chuyên gia của chúng tôi đã trả lời Công ty X như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Luật đấu thầu, bảo đảm dự thầu áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp. Do đó, việc quy định về bảo đảm dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn là không phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Luật đấu thầu nói trên.

Liên quan đến việc đánh giá hồ sơ dự thầu, theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu. Trong trường hợp nói trên do không quy định rõ hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nên không được loại nhà thầu do vi phạm về thời gian hiệu lực của bảo lãnh dự thầu.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!