Có được yêu cầu nhà thầu nộp tài liệu để chứng minh năng lực kinh nghiệm trong quá trình đánh giá E-HSDT?

Công ty A là đơn vị tư vấn đấu thầu, đang tiến hành đánh giá E-HSDT cho gói thầu mua sắm hàng hóa đấu thầu qua mạng, có hỏi tình huống như sau:

Sau khi xếp hạng nhà thầu, để tránh mất thời gian làm rõ nhiều lần, tư vấn làm rõ E-HSDT của 05 nhà thầu xếp hạng đầu theo giá dự thầu thấp nhất cùng 1 lúc, căn cứ theo nội dung kê khai và file tài liệu chứng minh mà nhà thầu đã đính kèm trên mạng.

Tư vấn lần lượt đánh giá tính hợp lệ E-HSDT, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu xếp hạng thứ nhất. Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo.

Do đã làm rõ E-HSDT trước, nên tư vấn đánh giá năng lực kinh nghiệm của nhà thầu xếp hạng 1 không đạt, và tiếp tục đánh giá nhà thầu xếp hạng tiếp theo

Căn cứ theo khoản 5, điều 15 của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đối với các nội dung về năng lực và kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E- HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm file tài liệu chứng minh….Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

Như vậy, tư vấn yêu cầu làm rõ E-HSDT trong quá trình đánh giá, thay vì thương thảo hợp đồng mới yêu cầu nộp tài liệu làm rõ. Điều này có sai quy trình đánh giá theo Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT không?

 

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì đối với các nội dung về năng lực và kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm fíle tài liệu
chứng minh. Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận quy định tại khoản 4 Điều 89 Luật đấu thầu và sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật cho bên mời thầu đế đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

Đối với vấn đề nêu trên, việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải cung cấp tài liệu tài liệu để so sánh, đối chiếu trong quá trình đánh giá. Nhà thầu chỉ có trách nhiệm nộp tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình cho bên mời thầu đối chiếu, lưu trữ nếu E-HSDT của nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và được mời vào thương thảo hợp đồng. Theo đó, việc bên mời thầu yêu cầu 05 nhà thầu có giá thấp nhất nộp tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm để đối chiếu với thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT trong quá trình đánh giá là không phù hợp với hướng dẫn nêu trên.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!