Giao công việc cho thầu phụ thế nào để không bị xem là chuyển nhượng thầu

Nhà thầu A trúng thầu gói thầu xây lắp với tư cách nhà thầu độc lập, trong quá trình thực hiện hợp đồng, A giao lại cho nhà thầu X thực hiện phần công việc phá dỡ lán trại (tổng giá trị phần công việc này là 12% giá trị gói thầu, trường hợp này A có được hiểu là chuyển nhượng thầu không? (HSMT cho phép tỷ lệ phần công việc cho thầu phụ tối đa là 15%).

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định Mục 29, Chương I, Mẫu HSMT xây lắp (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ) quy định về nhà thầu phụ (Hoặc anh/chị tham khảo thêm Khoản 2 Điều 128 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quản lý nhà thầu phụ): Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ kê khai trong HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện.
Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT và việc sử dụng nhà thầu phụ vượt quá tỷ lệ theo quy định tại Bảng dữ liệu (tình huống ở đây đang quy định 15%) chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ, ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT mà chưa được Chủ đầu tư chấp thuận được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”
KẾT LUẬN: Nếu đã kê khai trong HSDT phần công việc này cho nhà thầu phụ X thì hợp lệ, còn chưa kê khai trong HSDT mà chuyển giao cho X thực hiện trong quá trình thực hiện hợp đồng thì được hiểu là chuyển nhượng thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!