Nhà thầu không trả lời làm rõ HSDT trong đấu thầu qua mạng

Ban quản lý dự án X đang tổ chức đấu thầu qua mạng cho một gói thầu về thi công công trình đường nông thôn. Trong đó, có 05 nhà thầu tham dự. Bên mời thầu đánh giá E-HSDT theo Quy trình 1. E-HSDT của 05 nhà thầu đều được đánh giá là hợp lệ. Giá dự thầu xếp theo thứ tự từ thấp đến cao của 05 nhà thầu theo tên gọi là A, B, C, D, E. Tất cả các nhà thầu đều có giá dự thầu nhỏ hơn giá gói thầu.

Trong quá trình đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu thì Bên mời thầu nhận thấy các nhà thầu đều kê khai không đủ thông tin cũng như chưa cung cấp được các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm nhân sự như yêu cầu nên đã gửi Văn bản yêu cầu làm rõ cho 5 nhà thầu trên mạng đấu thầu. Sau khi hết thời hạn làm rõ, Bên mời thầu chỉ nhận được Văn bản làm rõ của nhà thầu E nên tiếp tục có Văn bản yêu cầu các nhà thầu còn lại làm rõ trên mạng đấu thầu. Tuy nhiên các nhà thầu này đều có văn bản trả lời.

Do đó, Bên mời thầu không có căn cứ, cơ sở, tài liệu để đánh giá. Vì vậy, Bên mời thầu đánh giá các nội dung được yêu cầu làm rõ của E-HSDT của các nhà thầu không đáp ứng các yêu câu nếu trong E-HSMT. Cuối cùng Bên mời thầu đánh giá các nhà thầu A, B, C, D không đạt về năng lực và kinh nghiệm, không được đánh giá ở bước tiếp theo. Nhà thầu E có giá đánh giá cao nhất nhưng sau khi làm rõ đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT.

Hỏi Bên mời thầu có thể kiến nghịnNhà thầu E trúng thầu gói thầu nói trên không?

Mô tả

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề nói trên như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (khoản 1 Điều 16) quy định: Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường họp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách họp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách họp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu nộp, không thay đổi giá dự thầu. Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ KHĐT (khoản 7 Điều 15) quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (Hệ thống) có quy định trường họp làm rõ E-HSDT, bên mời thầu và nhà thầu tiến hành làm rõ E-HSDT trực tiếp trên hệ thống.

Đối với trường họp nêu trong văn bản của Quý Ban, gói thầu xây lắp lựa chọn nhà thầu qua mạng có năm (05) nhà thầu tham dự là A, B, c, D và E, sau khi mở thầu, Quý Ban hai lần yêu cầu cả 05 nhà thầu làm rõ E-HSDT nhưng chỉ một nhà thầu có văn bản trả lời qua Hệ thống là nhà thầu E. Theo đó, Quý Ban đánh giá E-HSDT của 05 nhà thầu này như sau: (1) Đối với nhà thầu E, Quý Ban kết họp đánh giá nội dung E-HSDT và nội dung trả lời làm rõ mà nhà thầu đã gửi qua Hệ thống nhưng phải đảm bảo các quy định nêu trên; (2) Đối với nhà thầu A, B, c và D, Quý Ban đánh giá E-HSDT theo nội dung E-HSDT mà các nhà thầu đã gửi qua Hệ thống. Đối với các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng, khi làm rõ E-HSDT, ngoài việc yêu cầu làm rõ E-HSDT trên mạng, Quý Ban có thể điện thoại hoặc dùng các phương tiện liên lạc khác để nhà thầu biết thông tin làm rõ.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!