Cơ quan báo chí có được yêu cầu cung cấp thông tin hồ sơ dự thầu?

Ông Phạm Thanh Dương phản ánh, Ban quản lý dự án khắc phục thiên tai được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng giao quản lý một số dự án, trong quá trình thực hiện đơn vị ông có một số vướng mắc như sau:

Theo Điều 74 và Điều 75 Luật đấu thầu quy định trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu là bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Như vậy, theo quan điểm của ông hồ sơ dự thầu của nhà thầu là tài liệu bảo mật và chỉ cung cấp cho người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 25 Luật Báo chí 2016, nhà báo có quyền được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

Do đó, sau khi có quyết định lựa chọn nhà thầu đăng tải trên Hệ thống đấu thầu quốc gia, có đơn vị báo chí yêu cầu cung cấp hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự với lý do cần làm rõ một số nghi ngờ về quá trình lựa chọn nhà thầu của đơn vị ông.

Ông Dương hỏi, việc yêu cầu cung cấp hồ sơ dự thầu của cơ quan báo chí như vậy có phù hợp với các quy định hiện hành không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Đấu thầu, hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại Khoản 6 và Khoản 12 Điều 74 Luật Đấu thầu, chủ đầu tư có trách nhiệm bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiếm tra, cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Ngoài ra, trường hợp gói thầu đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thì các thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu.

Đối với thông tin về hồ sơ dự thầu của các nhà thầu, theo quy định của pháp luật đấu thầu, chỉ người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu mới có quyền yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp thông tin để phục vụ hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát và quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Tuy nhiên, trường hợp pháp luật khác liên quan có quy định cụ thể về việc chủ đầu tư, bên mời thầu phải cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông (trong đó có thông tin về hồ sơ dự thầu của nhà thầu) thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật đó.

Trong trường hợp này, do hồ sơ dự thầu có chứa đựng các thông tin riêng của nhà thầu như năng lực, kinh nghiệm, bí quyết kinh doanh, cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự… nên trước khi cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông phải có sự đồng thuận của nhà thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!