Không thống nhất thời gian đóng mở thầu trên báo đấu thầu và hồ sơ mời thầu có thể dẫn tới hủy thầu

Ông Nguyễn Đức Luân ở Bắc Giang có câu hỏi như sau:

Đơn vị ông đang lựa chọn nhà thầu cho gói thầu chào hàng cạnh tranh. Trong quá trình cung cấp thông tin cho báo đấu thầu có sự nhầm lẫn dẫn tới thời gian đóng thầu đăng tải trên báo đấu thầu chậm hơn 2 ngày so với thời gian đóng thầu trong Hồ sơ yêu cầu. Bên mời thầu không có công văn sửa đổi hồ sơ yêu cầu.

Ông Luân muốn hỏi việc đăng tải thế có sai không và Bên mời thầu khắc phục việc đó như thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 17 khoản 3) quy định một trong các trường hợp hủy thầu là hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

Theo đó, trường hợp thời điểm đóng thầu quy định trong hồ sơ yêu cầu không thống nhất với thông báo mời chào hàng làm ảnh hưởng đến các mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế thì chủ đầu tư báo cáo người có thấm quyền quyết định hủy thầu theo quy định nêu trên. Trong trường hợp này, tố chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu phải đền bù chi phí cho các bên liên quan theo quy định tại Điều 18 Luật đấu thầu.