Nhà thầu yêu cầu cung cấp thông tin Model, chủng loại dòng máy của nhà thầu khác do nghi ngờ gian lận thì xử lý thế nào?

Trong quá trình đánh giá HSDT. Nhà thầu A căn cứ theo khoản 1, điều 91, Mục 1, chương 12 “Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu” của luật đấu thầu số 43/2013/QH13 kiến nghị Bên mời thầu cung cấp thông tin: Model, chủng loại dòng máy trong HSDT của Nhà thầu B, vì cho rằng nhà thầu B chào cùng Model, chủng loại dòng máy giống nhà thầu A ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhà thầu A. Trong khi nhà thầu A được uỷ quyền cung cấp độc quyền. Chúng tôi đã trả lời là không được phép cung cấp theo “khoản b, điểm 3.7, mục 3, chương I” mẫu HSMT mua sắm hàng hoá. Nhà thầu không chấp nhận, vậy chúng tôi có được cung cấp thông tin như hỏi ở trên không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Mục 26.1 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu hàng hóa một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 26/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thông tin liên quan đến việc đánh giá hồ sơ dự thầu và đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai khi mở thầu.

Theo đó, việc bảo mật thông tin đấu thầu thực hiện trên cơ sở hướng dẫn nêu trên. Tuy nhiên, khi nhà thầu A có kiến nghị về việc nhà thầu B đã chào loại hàng hóa mà nhà thầu A là đơn vị được ủy quyền cung cấp độc quyền thì chủ đầu tư, người có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét thông tin nhà thầu A cung cấp trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!