Cung cấp thông tin đấu thầu thế nào theo yêu cầu của cơ quan báo chí

Một số chủ đầu tư có thắc mắc liên quan đến việc cung cấp thông tin đấu thầu cho báo chí như sau:

Theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 Luât Đấu thầu quy định trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu là bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chon nhà thầu và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu cùa người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu. Do đó, chủ đầu tư, bên mời thầu cho rằng hồ sơ dự thầu của nhà thầu là tài liệu bảo mật và chỉ cung cấp cho người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 25 Luật báo chí 2016 lại quy định, nhà báo có quyền được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư cùa cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật, nên sau khi có quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia, trong khi các nhà thầu tham dự thầu không có kiến nghị gì thì có báo đã cử nhà báo đến yêu cầu chúng tôi cung cấp hồ sơ dự thầu cùa các nhà thầu tham dự với lý do cần làm rõ một số nghi ngờ về quá trình lựa chọn nhà thầu. Vậy việc yêu cầu cung cấp hồ sơ dự thầu như vậy có phù hợp với các quy định hiện hành không?

Mô tả

Sau khi xem xét các quy định của pháp luật, chuyên gia của chúng tôi có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật đấu thầu, hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Bên cạnh đó, trách nhiệm của chủ đầu tư là bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định Điều này theo yêu cầu của người có thấm quyền, cơ quan thanh tra, kiếm tra, quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu (khoản 6 và khoản 12 Điều 74 Luật đấu thầu).

Đối với gói thầu đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thì các thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu theo quy định tại Điều 8 Luật đấu thầu nên cơ quan báo chí có thể dễ dàng tiếp cận. Đối với thông tin về hồ sơ dự thầu của các nhà thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu, chỉ người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu mới có quyền yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp thông tin để phục vụ hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát và quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên, trường hợp pháp luật khác liên quan có quy định cụ thế về việc chủ đầu tư, bên mời thầu phải cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông (trong đó có thông tin về hồ sơ dự thầu của nhà thầu) thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật đó. Trong trường hợp này, do hồ sơ dự thầu có chứa đựng các thông tin riêng của nhà thầu như năng lực, kinh nghiệm, bí mật kinh doanh, cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự… nên trước khi cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông phải có sự đồng thuận của nhà thầu.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!