Quy định mới về cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu, trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, bên mời thầu phải đính kèm các tài liệu: quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá; hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá được phê duyệt. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng.

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2020, thay thế Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Độc giả có thể tham khảo thông tư tại đây: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/Thong-tu-11-2019-TT-BKHDT-dang-tai-thong-tin-dau-thau-qua-mang-quan-ly-gia-tri-bao-dam-du-thau-432017.aspx