Đăng tải thông tin dự án, gói thầu trong trường hợp gói thầu phê duyệt bằng đồng USD

Ngân hàng X đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm, triển khai dự án A Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt với một số nội dung như sau:

Giá gói thầu: 20.790.000 USD

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2018.

Tuy nhiên trong quá trình đăng tải gặp một số vướng mắc như sau: Mạng đấu thầu quốc gia yêu cầu đăng tải TMĐT của dự án với duy nhất đồng tiền VND và hình thức đấu thầu quốc tế cho phép nhập không quá 3 loại đồng tiền ở phần giá gói thầu và yêu cầu bắt buộc nhập tỷ giá quy đổi VND. Gói thầu trên được thực hiện theo hình thức đấu thầu quốc tế nên TMĐT của Dự án và giá gói thầu được Ngân hàng X phê duyệt bằng USD. Mặt khác, thời điểm phê duyệt dự án (tháng 2/2017) khác thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tháng 11/2018) nên tỷ giá tại hai thời điểm này hoàn toàn khác biệt và chênh lệch khá lớn.

Độc giả xin chuyên gia hướng dẫn đăng tải thông tin Dự án, KHLCNT đối với gói thầu này về tỷ giá quy đối và các nội dung khác liên quan (nếu có).

 

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo chức năng đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trường họp tổng mức đầu tư của dự án, giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt bằng đồng ngoại tệ thì phải điền tỷ giá quy đổi về đồng Việt Nam để thực hiện được bước tiếp theo. Theo đó, trường hợp tổng mức đầu tư của dự án A và giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt bằng đồng đô la Mỹ thì khi đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chủ đầu tư cần điền tỷ giá quy đổi về đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thực hiện được bước tiếp theo.

Ngoài ra, Quý Ngân hàng cần lưu ý, trường hợp hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu được chào thầu bằng hai hoặc ba đồng tiền thì khi đánh giá hồ sơ dự thầu phải quy đổi về một đồng tiền chung; trường họp trong số các đồng tiền đó có đồng Việt Nam thì phải quy đối về đồng Việt Nam. Hồ sơ mời thầu phải quy định về đồng tiền quy đối, thời điếm và căn cứ xác định tỷ giá quy đổi theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Luật đấu thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!