Được ủy quyền thêm các nội dung khác ngoài các nội dung ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền của Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT

Một nhà thầu chuẩn bị tham dự gói thầu xây lắp có câu hỏi như sau:

Theo mẫu giấy ủy quyền số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nôi dung được ủy quyền bao gồm:

  • Ký đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chinh;
  • Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);
  • Ký các ván bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc văn bản đề nghị rút hồ sơ dự thầu, sửa đổi, thay thế hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, hồ sơ đề xuất về tài chính;
  • Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
  • Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
  • Ký kết hợp đồng với Chủ dầu tư nếu được lựa chọn.

Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên thì có được ủy quyền thêm các nội dung khác không? Nếu được thì được ủy quyền thêm những nội dung gì?

Mô tả

Trả lời vấn đề nói trên, chuyên gia của chúng tôi cho rằng:

Theo hướng dẫn tại mẫu số 2 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì người đại diện theo pháp luật của nhà thầu được ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc được uỷ quyền. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền (người được ủy quyền chỉ được thực hiện các nghĩa vụ theo ủy quyền). Ngoài các nội dung được ủy quyền theo mẫu số 2 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT thì có thể ủy quyền các nội dung khác theo quy định của pháp luật về ủy quyền. Theo đó, việc người đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh thay mặt cho người đại diện ký kết họp đồng, ký hồ sơ nghiệm thu, thanh toán là không trái với quy định của pháp luật đấu thầu (tuy nhiên nhà thầu tham dự thầu và ký kết hợp đồng nếu trúng thầu vẫn là Công ty, không phải chi nhánh của Công ty). Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu vẫn phải chịu trách nhiệm về những nội dung công việc ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh của mình thực hiện.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!