Tổng công ty có thể ủy quyền cho giám đốc chi nhánh ký các nội dung trong đấu thầu không?

Ban QLDA X đang đấu thầu gói thầu xây lắp tại địa bàn Y, nơi chi nhánh của Tổng công ty C đang hoạt động. Tổng công ty C muốn ủy quyền cho giám đốc chi nhánh ký các nội dung trong đấu thầu được không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Chương IV thuộc các Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu có thể ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu thực hiện một hoặc một số nội dung công việc trong quá trình tham dự thầu (trong đó có việc ký đơn dự thầu, ký thỏa thuận liên danh). Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.
Theo đó, trường hợp người đại điện hợp pháp của Tổng công ty ủy quyền cho giám đốc chi nhánh ký các nội dung trong đấu thầu thì giám đốc chi nhánh có thể sử dụng dấu của Tổng công ty hoặc dấu của chi nhánh được ủy quyền. Tuy nhiên, nhà thầu tham dự thầu và chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng nếu trúng thầu là Tổng công ty.